Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Iskola-előkészítő a legnagyobbaknak

Mivel a mai általános iskolák, különösen, amelyek kéttannyelvű osztályokat működtetnek, komoly követelményeket állítanak a gyerekek elé, az iskola-előkészítő ill. a nagycsoport legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Iskola-előkészítő nagycsoportjainkba nagycsoportos korú, valamint évvesztes ill. még egy, negyedik évet óvodában maradó gyerekek járnak.

Azok a gyerekek, akik a következő tanévben iskolába készülnek iskola-előkészítő foglalkozásokon vesznek részt.

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Az idegen nyelvi nevelés mellett nagy gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre is. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

Napirend:

Az iskola-előkészítő nagycsoportokban megváltozik a gyerekek napirendje. Délelőtt csak idegen-nyelvű foglalkozások lesznek, délután 14.00 óráig tart a pihenés, utána magyar nyelvű, többnyire iskolára felkészítő foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek.

Az iskola-előkészítő foglalkozások az alábbi célokat tűzik ki:

Írás-előkészítés – grafomotoros fejlesztés– Cél az írás elsajátításához szükséges képességek fejlesztése, valamint az íráselemek fokozatos megtanítása, valamint a vizuális tagolás, vizuális differenciálás, szerialitás képességeinek fejlesztése.

Olvasás-előkészítés – Cél a testséma, a térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, a beszéd fejlesztése, ezen belül a szókincs, a főfogalom alá rendelés, mondatalkotás, történetalkotás, a ritmusérzék fejlesztése, a szótagolás, a hangok hosszúságának differenciálása, valamint az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztése.

Számolás – Cél a gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak megtanítása, relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.

Differenciált fejlesztés:

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek képességeinek, egyéni fejlettségének megfigyelésére, mérésére, hogy megfelelő fejlesztésben részesülhessenek, lemaradás esetén időben segítséget kaphassanak. Amellett, hogy pedagógusaink folyamatosan megfigyelik a gyermekek fejlődését, erről feljegyzéseket is készítenek, és a szülőket is tájékoztatják, külső szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a munkába. Nagycsoportban óvodánk logopédusa és gyógypedagógusai is felmérik a gyerekeket, valamint minden gyerek DIFER mérésen is részt vesz. Iskolába való beiratkozás előtt óvodánk pszichológusa iskola-érettségi vizsgálatot is tart.

Habakukk Fejlesztőház:

A HABAKUKK Fejlesztőházban 3 éves kortól 7 éves korig fogadjuk a Habakukk Óvodába járó gyermekeket. A foglalkozásokat nagy tapasztalattal rendelkező fejlesztő- és gyógypedagógusok vezetik, és az egyedi probléma jellegének megfelelően egyéni vagy kiscsoportos terápia keretében fejlesztik a gyerekeket. A foglalkozásokat heti rendszerességgel 1 vagy 2 alkalommal lehet igénybe venni. A probléma jellegének megfelelően a gyerekek logopédia -, TSMT torna -, Ayres torna -, grafomotoros -, valamint egyéb részképesség fejlesztő foglalkozásokra járhatnak.

Iskola-előkészítő nagycsoportjainkba szeretettel várjuk a következő tanévben iskolába készülő gyerekeket!